เอกสารที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ และการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์


เนื้อหาแนะนำการใช้งาน Academy.JobAtHome.me

  • ทุกคนในองค์กร ต้องดู เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
  • การใช้งาน Academy.JobAtHome.me มีวัตถุประสงค์
    • ในการร่วมกันแบ่งปันความรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันภายในองค์กร
    • เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดปัญหาในการทำงาน สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน
    • เข้าใจในการทำงานร่วมกัน