ในหัวข้อนี้ จะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ

  • การออกแบบเครื่องจักร
  • การเรียนรู้ จากการเข้าอบรมกับ PanmaneeCNC (อ.สุภัค และคุณนก)