ในหลักสูตรนี้ ผมได้นำเอา VDO จากโครการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และผมเห็นว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากกับคนภายในองค์กร จึงนำมาเป็นหัวข้อในการอบรมทีมงานภายในองค์กร