เร่ิมแนวคิดจากที่ว่าหัวฉีดกาวสเปรย์ ของ Reka มันฉีดได้ช้า ต้องการเพิ่มจำนวนหัวฉีดแล้วต่อเป็นสายพาน