หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บัญชี มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรอย่างไร และเราจะทำอย่างไรเพื่อให้งานของเราสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายในการทำงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี ตั้งแต่เริ่มต้นของเอกสาร

ในตอนนี้จะเป็นเอกสารด้านฝั่งขาย